Case

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket – ändamålsenlig uppföljning och analys

Naturvårdsverket har en komplex verksamhet som finansieras av olika typer av anslag, bidrag och avgifter där Naturvårdsverket både är mottagare av medel och finansiär. Styrning, planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet sker till stor del baserat på uppgifter ur ekonomisystemet Unit4 Business World (Agresso). Efter genomgripande förändringar i Naturvårdsverkets affärsmodell upplevde användarna av Agresso att det var svårt att få fram de uppgifter de behövde för att effektivt följa upp verksamheten. De visste inte heller hur de skulle tolka den information de fick ut. Det var dags för nästa steg i förändringsresan.

En utbildning för att öka kompetensen i frågeverketyget Browser som är en del av Agresso. Utbildningen baserades på enskilda intervjuer med deltagarna. Alla fick chansen att framföra sina specifika behov, som sedan analyserades och sammanställdes till en utbildning.

”Genom individuella intervjuer med alla deltagare kunde Stretch planera och genomföra en utbildning i Agresso Browser som svarade på våra specifika behov. Deltagarna kunde direkt efter kursen bygga sina egna browserfrågor och dessutom ta del av varandras skapade frågor.”

– Carolina Sjöberg, chef för Redovisningsenheten, Naturvårdsverket

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås.


Fotograf: Jenny Christoffersson

[HS-Sma-steg-till-affarsvarde]

Dela inlägget