Case

Bättre planering i vården

Tydliga förutsättningar och transparens i planeringen skapar bättre insikter om vilka personalresurser som behövs för att erbjuda medborgarna bäst vård för pengarna.

Region Halland har framgångsrikt tillämpat en strukturerad planering i delar av slutenvården. När arbetssättet skulle skalas upp för att omfatta även öppenvård och jourverksamhet, behövdes en lösning som klarade av större datamängder, fler användare och komplexare beräkningar.

Genom att utgå från och förfina den beprövade modellen för slutenvården, har Region Halland tillsammans med Stretch utvecklat ett planeringsverktyg, som idag stödjer en stor del av vården. Planeringscykeln börjar med att användarna fyller i uppgifter om aktiviteter att utföra på de respektive avdelningarna. Dessa uppgifter ligger till grund för beräkningar av resursbehov, som användarna själv kan exekvera genom en knapptryckning och få direkt återkoppling på utfallet. Användarna kan dessutom enkelt att arbeta med olika scenarier, innan ett av dem väljs och sparas som budget, medan övriga finns kvar för framtida referens. Genom att utgå från ett tidigare befintligt scenario minimeras arbetet med att mata in uppgifter när det är dags för en ny planeringsomgång.

Eftersom alla beräkningar utförs och sparas i en databas, där även del- och slutresultat sparas, har det manuella arbetet med att sammanställa och konsolidera resursbehoven försvunnit. Detta gör det också mycket enklare att ändra centrala parametrar eller logik i beräkningen, då allt sker på ett ställe istället för att behöva ändra i inmatningsmallarna. Vidare har risken med att olika användare utgår från olika versioner eliminerats, vilket gör att fokus flyttar från att kontrollera siffrorna till vad innehållet egentligen säger.

”Modellen ger en tydlig bild av de ingående komponenterna, vilket gör att ledning och styrning i planeringsprocessen förenklas avsevärt” säger Jonny Eriksson, biträdande ekonomichef på Hallands sjukhus.

Lösningen stödjer export till ekonomisystemet Agresso, där resultatet av planeringen används som budgetreferens, och till QlikView för vidare analys. Här har lösningen redan från första dagen kunnat bidra till djupare insikter om vad som egentligen driver olika typer av resursbehov och därmed skapa förutsättningar att agera i stället för att reagera.

 

Om Hallands sjukhus

Hallands sjukhus är en del av Region Halland, som har två huvuduppdrag: erbjuda en god hälso- och sjukvård, och främja tillväxt och utveckling. Vår vision är: ”Halland – bästa livsplatsen”.

Hallands sjukhus har ungefär 3 600 medarbetare och ansvarar för den somatiska specialistsjukvården i Halland. Sjukhusets verksamhet finns i Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Falkenberg.

[HS-Elektroniska-Inkop-Offentlig-sektor]

Dela inlägget