ej kategoriserat

Kan HANA teknologi vara en möjliggörare för kortare ledtider inom BI utveckling?

Långa ledtider för IT utveckling är nog en utmaning som de flesta verksamheter brottas med, framförallt inom Business Intelligence. I takt med att analytics blir en allt mer viktig konkurrensfördel, samt att användningen av smartphones, app:ar och google ökar, blir kraven mot företagens interna miljöer allt större.
Anställda tar med sig sitt beteende från privatlivet in genom svängdörrarna på kontoret. Om jag en fredag eftermiddag ska söka efter en fransk restaurang på Kungsholmen vill jag inte behöva vänta en månad på svaret. Jag googlar och får svar direkt. Lite liknande blir kraven på BI systemen framöver. Man kan och vill inte vänta på nästa release för att få svar på sin fråga.
Kan införandet av SAP HANA teknologin hjälpa företagen att korta ner sina ledtider inom BI utveckling för att därigenom skapa värde?

Kort om HANA
SAP HANA är SAP´s nya databasplattform. Databasen är en kolumnbaserad in-memory databas vilket borgar för snabba svarstider vid analys av data. Det som är unikt med HANA är att den även har bra svarstider vid skrivande av data till databasen och kan följdaktligen även användas som databas för ett transaktionsystem typ SAP ECC/CRM/SRM.

Ur ett BI perspektivt kan man skilja på tre huvudinriktningar:
• HANA standalone,
• HANA som databas på ECC/CRM/SRM
• HANA som databas på SAP BW.

Kortfattat handlar de första två fallen om operationell rapportering direkt på tabellerna ifrån transaktionssystemen. I det tredje fallet, där HANA är databas på BW, så behåller man BW applikationen, men byter ut sin befintliga databas och får därigenom en rad fördelar som får belysas i en separat artikel.

Jag har haft förmånen att medverka i en pilot av HANA och mitt område blev det första fallet att ersätta en detaljerad ABAP rapport i SAP ECC.

Kan HANA teknologi och HANA Studio vara en möjliggörare för kortare ledtider inom utveckling av BI/IT och därigenom skapa värde?
Många SAP kunder och framförallt SAP BW kunder upplever att Time to Market för utveckling på BW plattformen tar alldeles för lång tid och är alldeles för komplex. Det är något som de flesta SAP kunder kan skriva under på. Det finns dock flera orsaker till detta och i många fall är det inte själv plattformen eller systemet som är problemet utan processerna man inför kring systemet i form av kravprocessen, releaseprocesser, releasescheman, godkännandesteg och avsaknade av self service. Att det är komplext är något som kännetecknar alla större BI lösningar där gemensamma objekt används inom flera områden och då beroenden gör systemet komplext och stelbent.
Man ska därför inte tro att HANA teknologin kommer lösa alla problem automatiskt. Jag ser att det är framförallt tre saker som gör HANA teknologin till en möjliggörare:

1. Med en teknologi eller paradigm kommer möjlighet till förändring. Gamla sanningar kan göras om och nya tidsanpassade processer kan skapas. Har man inte haft vecko-releaser tidigare kan införandet av en ny teknologi och nya processer för produktionssättning vara det som får detta att hända. Varför inte passa på att införa self service för nya rapporter när man ändå håller på?

2. En annan viktig punkt är att man i HANA teknologin och i HANA studio bygger informationsmodeller direkt på källtabeller. Detta scenario ger en förenklad arkitektur, vilket i sin tur betyder färre steg och därigenom kortare utveckling.

3. Det tredje skälet hänger ihop med det andra och är att HANA studio har en del finesser som kan vara en möjliggörare för ett mer agilt utvecklingssätt, där jag till och med kan se att utvecklingen kan ske i workshop-format direkt med businessen. I alla fall slutdelen av utvecklingen.
HANA studio innehåller en ”Data preview” funktionalitet som i kombination med HANA databasens snabbhet gör att man kan prototypa fram informationsmodeller och genom därigenom få direkt feedback om din modell är korrekt eller var det som businessen (överväg order verksamheten) ville ha. Blev det inte rätt första gången, går man tillbaka och ändrar, och ser om det blev som man ville.
En dröm för både utvecklare och beställare.

Slutsats
Dessa tre punkter gör att jag ser ljust på framtiden och gör att jag tror att HANA teknologin verkligen kan leda till kortare ledtider och därigenom skapa värde för verksamheten.  Men det kommer inte av sig själv. Ta vara på chansen och ändra ert arbetssätt och era processer och häng med i tidens allt snabbare krav på förändring!

Dela inlägget